Algemene leveringsvoorwaarden van het FSDC

voor de opleiding tot Fiscaal Adviseur (FA) en de levering van studiemateriaal voor deze opleiding met inbegrip van  aanvullingen op (losbladig) studiemateriaal.

artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met het FSDC, hierna te noemen FSDC. gevestigd, Hoofdweg 115 7371 GG Loenen betreffende deelneming aan een opleiding, examentraining, examen of studiebijeenkomst, hierna te noemen ‘studieactiviteit’.

artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen het FSDC en de deelnemer komt tot stand 14 kalenderdagen na de door het FSDC getekende schriftelijke bevestiging van de inschrijving of de per e-mail verzonden bevestiging.

artikel 3 – Annulering door de deelnemer

De deelnemer heeft 14 kalenderdagen bedenktijd. Binnen deze bedenktijd heeft hij het recht om deelneming aan een studieactiviteit schriftelijk of per e-mail te annuleren. Bij aanmelding binnen 14 dagen voor aanvang en annulering voor aanvang van een studieactiviteit bij open inschrijving is de deelnemer niets verschuldigd.  In geval de deelnemer na aanvang van de studieactiviteit deelneming tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de studieactiviteit deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling, behoudens in geval van overlijden of dringende sociale redenen, zulks ter beoordeling van het FSDC.

artikel 4 – Annulering c.q. wijziging door het FSDC

HET FSDC heeft het recht zonder opgave van redenen een studieactiviteit te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan het FSDC betaalde  bedrag. Het FSDC is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een studieactiviteit te wijzigen. De ingeschreven deelnemers hebben in dat geval het recht de deelneming te annuleren en zijn ter zake geen kosten verschuldigd, c.q. hebben recht op teruggaaf van reeds betaalde kosten. Het staat het FSDC te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van een studieactiviteit te wijzigen en de trainers en het studieactiviteitsmateriaal te vervangen, zonder dat de deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. Het FSDC zal de deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld.

artikel 5 – Levering van boeken en ander lesmateriaal

Wanneer een deelnemer zich heeft ingeschreven voor een studieactiviteit bij het FSDC of bij een van de Hogescholen waarmee het FSDC een samenwerkingsverband heeft, en de overeenkomst is tot stand gekomen, is de deelnemer verplicht de prijs van het toegezonden studiemateriaal te allen tijde te betalen, ook wanneer hij de deelneming aan de studieactiviteit annuleert. Levering van studiemateriaal vindt – voor zoveel van toepassing – plaats tegen berekening van omzetbelasting en verzendkosten.
Sommige onderdelen van het lesmateriaal worden geleverd met een abonnement (zoals de aanvullingen op de Handleiding Belastingrecht). Een dergelijk abonnement kan altijd  met onmiddellijke ingang per e-mail (schriftelijk) worden beëindigd.
Voor reeds toegezonden aanvullingen dient de rekening  te worden betaald.
Het copyright berust bij het FSDC voor zover niet anders aangegeven.

artikel 6 – Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Wel kan het FSDC collectief per e-mail berichten en lesmateriaal aan de deelnemers aan een studieactiviteit verzenden.

artikel 7 – Uitsluiting

Het FSDC heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor de aanvang van de studieactiviteit van deelneming uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan het FSDC voor de betreffende studieactiviteit betaalde bedrag. Het FSDC behoudt zich het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt van de studieactiviteit te verwijderen indien de misdraging naar het oordeel van het FSDC een verstorende invloed heeft op de studieactiviteit, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling.

artikel 8 – Prijzen

Prijzen zijn vermeld in de door het FSDC gepubliceerde brochure voor het betreffende cursusjaar en op de website www.fsdc.nl . Deze prijzen zijn bindend, tenzij bij schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 2 een andere prijs is overeengekomen. Het FSDC heeft het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een studieactiviteit de op dat moment geldende of overeengekomen prijs zal blijven gelden tot het einde van de reguliere studietijd of voor een schriftelijke opleiding voor een periode van ten minste een jaar. Genoemde prijzen luiden in Euro’s en zijn –voor zoveel  van toepassing – exclusief omzetbelasting.

artikel 9 – Betaling

De deelnemer is gehouden facturen voor de Opleiding tot Fiscaal Adviseur (FA) of voor geleverd lesmateriaal te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum.
De deelnemer is echter gehouden facturen voor examentrainingen en examens te betalen uiterlijk een week voor de dag waarop de betreffende activiteit zal plaatsvinden. Bij niet tijdige betaling voor een examen zal de uitslag en een eventueel certificaat worden achtergehouden totdat het verschuldigde bedrag is betaald. Bij niet tijdige betaling voor een studiebijeenkomst zal een certificaat worden achtergehouden totdat het verschuldigde bedrag is betaald. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door het FSDC is vereist

artikel 10 – Aansprakelijkheid

Het FSDC verplicht zich de studieactiviteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de studieactiviteit namens Het FSDC door een derde wordt verzorgd, aanvaardt het FSDC slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de studieactiviteit zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van het FSDC. Het  FSDC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via het FSDC verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van het FSDC. De eventuele aansprakelijkheid van het FSDC is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan het FSDC voor de studieactiviteit verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is het FSDC aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld schadeclaims van derden.

artikel 11 – Klachtenprocedure

Het FSDC doet er alles aan om de kwaliteit van haar studieactiviteiten te waarborgen. Mocht de deelnemer evenwel ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot het FSDC. Een klachtenformulier is gehecht aan de studiegids. De klacht zal binnen 4 weken in behandeling worden genomen. Het FSDC zal trachten de klacht zo mogelijk binnen 6 weken naar tevredenheid en in alle redelijkheid  op te lossen. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen de vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Een nieuwe termijn zal dan worden vastgesteld.
De klacht zal als vertrouwelijk worden behandeld.
Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen (en uitsluitend dan) is er beroep mogelijk via een onafhankelijke derde.

Op dit moment is dat beroep mogelijk via

mr. S. (Sjoerd) v.d.Galïen, Directeur Regional Associate College,
Rengerslaan 8,  8917 DD  Leeuwarden.
Postbus 1298  8900 CG  Leeuwarden
Tel: 06-22670461
Sjoerd.van.der.galien@nhlstenden.coma.f.reinderink@saxion.nl

Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend voor het FSDC.