HOME > WORD FISCAAL ADVISEUR > DE OPLEIDING

INFORMATIE OVER
DE OPLEIDING

Belastingzaken kennen een geheel eigen problematiek. Je moet alert zijn op wijzigingen, en feilloos de link weten te leggen naar de specifieke situatie van de onderneming van uw cliënt.


Soms kan het zijn dat uw kennis tekort schiet of dat u net dat stukje extra zekerheid wenst. De opleiding tot Fiscaal Adviseur (FA) biedt u die kennis en zekerheid. Met een opleiding die modulair van opzet en daarnaast zeer praktijkgericht is. De docenten zijn meestal ook werkzaam in de belastingpraktijk.

De opleiding maakt ook deel uit van het contractonderwijs van Hogescholen. Het eindniveau is vergelijkbaar met het eindniveau van de fiscale vakken van de HBO-opleiding Fiscale Economie aan een Hogeschool. 

Na de opleiding bent u een belastingexpert en erkend belastingadviseur voor het midden- en kleinbedrijf en mag u de titel Fiscaal Adviseur voeren. U bent gekwalificeerd om alle belastingzaken te verzorgen. Zoals de jaarlijkse belastingaangifte inkomsten-, en vennootschapsbelasting alsook de aangifte voor de loonbelasting en de omzetbelasting.

Voor wie?

Voor professionals die zelfstandig willen adviseren voor het MKB:

  • medewerkers van belastingadviesbureaus
  • medewerkers van accountantsmaatschappen en administratiekantoren
  • belastingconsulenten die in korte tijd willen ‘upgraden’ naar Fiscaal Adviseur FA
  • beginnende zelfstandige belastingconsulenten/adviseurs.
  • iedereen die in zijn dagelijkse werkzaamheden met fiscale vraagstukken te maken heeft

De opleiding heeft een belangrijke toegevoegde waarde en is een goed vervolg op o.a. :

  • accountantsopleiding AC
  • de belastingconsulentenopleiding van het RB (tegenwoordig LOI,NCOI, Marcus Verbeek)

Onderdelen van de opleiding

Tijdens de inleiding wordt een globaal overzicht gegeven van de in de opleiding te behandelen belastingen. Ook leert u de pocket Belastingwetten hanteren. Naast de wet in formele zin, maakt u kennis met de uitgebreide materiële wetgeving bestaande uit uitvoeringsmaatregelen, beleidsregels (pseudowetgeving) en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Tot slot komen de hoofdlijnen van de organisatie van de Belastingdienst, de rechterlijke macht en de Nationale ombudsman aan bod.

1. Inkomstenbelasting niet-winst. (klik hier voor een korte video)
De module ‘Inkomstenbelasting niet-winst’ behandelt de structuur van de wet (het ‘boxensysteem’, de toerekening van inkomensbestanddelen aan echtgenoten, partners en kinderen, binnenlandse/buitenlandse belastingplichtige. Verdieping per box gebeurt met de volgende onderwerpen.
Box 1: loon uit dienstbetrekking, resultaat van overige werkzaamheden (incl. de terbeschikkingstellingsregeling), periodieke uitkeringen, eigen woning en het overgangsrecht (kapitaalverzekering) eigen woning, de (negatieve) uitgaven voor inkomensvoorzieningen, verliesverrekening en middeling.
Box 2: winst uit aanmerkelijk belang, reguliere en fictieve vervreemdingsvoordelen, doorschuifregelingen en DGA-problematiek.
Box 3: vermogensrendementsheffing, vrijgestelde beleggingen,waarderingsproblematiek. De persoonsgebonden aftrekken zoals specifieke zorgkosten en aftrekbare giften. De heffingskortingen, voorlopige teruggaaf en wel of geen aanslag.

2. Inkomstenbelasting winst
De module Inkomstenbelasting winst richt zich op de heffing van inkomstenbelasting in Box 1.
Aan bod komen: ondernemingsvormen , het ondernemersbegrip en samenwerkingsverbanden zoals firma’s en commanditaire vennootschappen, verhuur van de onderneming, huur en/of verkoop van de onderneming, onderscheid totale winst- jaarwinst, vermogensetikettering, autokostenfictie, goed koopmansgebruik, bestendige gedragslijn, waardering van activa en passiva, pensioenverplichtingen, afschrijvingen, investeringsaftrek, reserves, staking van de onderneming, overdracht, overlijden, echtscheiding, emigratie van de onderneming, doorschuifmogelijkheden, oprichting BV, inbreng in de BV, terugkeer uit de BV, aandelenfusie en juridische fusie en splitsing, opvolgingsproblematiek en firmaproblematiek.

3. Loonbelasting
De module ‘Loonbelasting’ behandelt de structuur van de Wet op loonbelasting en de samenhang daarvan met de Wet op de inkomstenbelasting, het werknemersbegrip, de (fictieve) dienstbetrekking, de inhoudingsplichtige, het loonbegrip, aanspraken, loon in natura (waaronder de auto van de zaak), fictief salaris voor de AB-houder, tariefstructuur, inhoudingen via loonbelastingtabellen, (pseudo) eindheffing bij de werkgever op aangifte, naheffing n.a.v. controle, administratieve  verplichtingen en afdrachtsvermindering.
Voorts is de werkkostenregeling een van de centrale onderwerpen van de cursus geworden. Hierbij komen de gerichte vrijstellingen, waaronder het nieuwe noodzakelijkheidscriterium werkplekvoorzieningen, concernregeling en afrekensystematiek aan de orde. In de hoofdstukken over de arbeidsrelaties wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe wet DBA.

4. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal belastingrecht
Tijdens de module ‘Vennootschapsbelasting’ wordt behandeld: doel en nut van het oprichten van een BV, belastingplicht, (informele) kapitaalstorting en verkapte winstuitdeling, winstberekening, behandeling van eigen en vreemd vermogen, renteaftrekbeperkingen, innovatiebox, moeder/dochterverhouding, deelnemingsvrijstelling, bedrijfsfusie, geruisloze terugkeer, fiscale eenheid en verrekening verliezen.
De deelmodule ‘Dividendbelasting’ bestaat uit: belastingplicht, heffingsmaatstaf, inhoudingsvrijstelling bij deelnemingsvrijstelling en inhoudingsvrijstelling in specifieke EU-situaties.
De deelmodule ‘Internationaal belastingrecht’ bestaat uit: verdragssluiting, OESO-modelverdrag, eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting, woonplaats-, nationaliteits- en situsbeginsel, objectvrijstelling, verrekeningsmethode, kostenaftrek en vaste inrichting. Als de Wet op de Dividendbelasting wordt ingetrokken vervalt uiteraard deze deelmodule in het lesprogramma.

5. Omzetbelasting
Met de module ‘Omzetbelasting’ krijgt u kennis van: leveringen van goederen, diensten, plaats van levering, plaats van dienst, intracommunautaire verwervingen, invoer van goederen, het ondernemerschap, vergoeding, aftrek voorbelasting, herzieningsregeling, tarieven, vrijstellingen, onroerende zaakproblematiek (levering en verhuur), wijze van heffen, verleggingsregelingen, factuurstelsel, kasstelsel, kleine ondernemersregeling en administratieve verplichtingen.

6. Formeel belastingrecht
De module ‘Formeel belastingrecht’ behandelt de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hoofdlijnen van de Invorderingswet. Bij de behandeling van de AWR/Awb komt aan de orde: aangiften, heffingstechnieken, bezwaar- en beroepsprocedures, belastingrente, vertegenwoordiging, administratieplicht, inlichtingenplicht, bestuurlijke boetes, fiscaal strafrecht en algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
De behandeling van de Invorderingswet bestaat uit: betalingstermijnen, dwanginvordering, bodemrecht, uitstel en kwijtschelding, invorderingsrente, ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.

7. Erf- en schenkbelasting & Wet op belastingen van rechtsverkeer
In deze module leert u over: beginselen van erfrecht, huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap, woonplaatsbeginsel, erfrechtelijke verkrijgingen, legaten, levensverzekeringen en pensioenproblematiek, verblijvings- en overnemings- en toedelingsbedingen, lasten, tarieven, vrijstellingen, imputatie van pensioenen en lijfrentes, bedrijfsopvolging, beginselen van estateplanning, de meest gebruikelijke testamentvormen en schenkbelasting.
Bij het onderdeel Wet op belastingen van rechtsverkeer staat de overdrachtsbelasting centraal. We gaan hier onder andere in op: verkrijging van juridische en economische eigendom, waardebepalingsregelingen, opvolgende
verkrijgingen en de wijze van heffing.

*In uitzonderlijke gevallen kan voor een enkel vak vrijstelling worden verleend, zulks ter beoordeling van de secretaris van de examencommissie

 

Klassikaal of thuisstudie

De opleiding is zowel klassikaal/mondeling als schriftelijk/zelfstudie te volgen.

Hoe werkt de schriftelijke opleiding?
U stuurt uw uitwerkingen in per e-mail. U kunt daarbij ook vragen stellen over de studiestof. De docenten van het FSDC, allen werkzaam in de belastingpraktijk, voorzien uw uitwerking van commentaar en beantwoorden uw vragen. Dit wordt u teruggestuurd per e-mail.

Verschil tussen beide opleidingen:

Klassikaal Schriftelijk
Inhoud van opleiding  Geen verschil  Geen verschil
Boekenpakket  Geen verschil  Geen verschil
Duur van opleiding  10 maanden *  10 maanden *
Aantal lessen  26  26
Tijd lessen 1830 – 2130 uur zelf in te vullen
Studiebelasting per week 10 -15 uur 10 -15 uur
Locatie zes locaties thuis of op kantoor
Startdatum jaarlijks in september
tussentijdse instap mogelijk
jaarlijks in september
tussentijdse instap mogelijk

* Het is eventueel mogelijk om de opleiding over enkele jaren te spreiden.

De klassikale en de schriftelijke opleiding bestaan beide uit zeven modules.
De lesstof voor beide opleidingen is gelijk,

Aantal lessen
0. Inleiding 1 les
1. Inkomstenbelasting (niet-winst) en winst uit AB 5 lessen
2. Inkomstenbelasting (winst uit onderneming) 4 lessen
3. Vennootschaps-, dividendbelasting en internationaal belastingrecht 5 lessen
4. Loonbelasting 5 lessen
5. Omzetbelasting 3 lessen
6. Formeel belastingrecht 3 lessen
7. Erf- en schenkbelasting en belastingen van rechtsverkeer 2 lessen
Totaal 26 lessen

Downloaden inschrijfformulier:

aanmelden opleiding FA klassikaalOpleiding klassikaal

aanmelden opleiding FA zelfstudieOpleiding schriftelijk

Liever persoonlijk contact over onze opleiding? Bel ons gerust voor al uw vragen:
  (055) 505 31 91

Voor inhoudelijke vragen contact met onze studieadviseur Henk Guiljam?
  (06) 31 66 24 45

Of stuur ons een email:
  info@fsdc.nl

“Ik heb de FA-opleiding als een zeer waardevol vervolg op mijn opleiding belastingconsulent van het RB ervaren”

J.G.Steenks , Fiscaal adviseur, Monster