NIEUWE
REGELS & BELEID

Regelmatig worden door FSDC studiebijeenkomsten georganiseerd om oud-cursisten en andere belangstellenden op actuele gebieden bij te praten. Zo frist u uw kennis  op en bent u weer op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen.


Voor wie is een studiebijeenkomst?
De doelgroep waarvoor de studiebijeenkomsten gehouden worden, zijn personen die zich beroepshalve met belastingen en loonadministraties bezighouden, zoals belastingadviseurs, accountants, medewerkers van administratiekantoren, banken, notaris- en advocatenkantoren, etc.. De bijeenkomsten wordt gegeven op HBO‑niveau.

Inhoud
In onze studiebijeenkomsten willen we u inzicht verschaffen in de nieuwe geldende regelgeving, het op dit punt geformuleerde beleid en ontwikkelingen in de rechtspraak.  

Algemene informatie

De informatie krijgt u in de vorm van een uitgebreide syllabus. Tijdens de cursus zal op de belangrijkste aspecten dieper worden ingegaan en vaak zullen een aantal casus worden behandeld.

PE-punten
Voor RB en NOAB worden veelal 3 PE- punten toegekend. NBA-leden kunnen de bijeenkomsten in hun persoonlijk dossier opnemen.

Locatie & tijd
Afhankelijk van het onderwerp zijn de studiebijeenkomsten centraal in het land, of op diverse locaties. Dit wordt aangegeven bij de informatie van de respectievelijke bijeenkomst. Over het algemeen vinden onze cursussen ‘s avonds plaats van 1830 tot 2145 uur.

Webinar ontwikkelingen box 3

Er is rond box 3 veel in beweging. Naast de afwikkeling van het verleden wordt er ook gewerkt aan een nieuw systeem voor de toekomst. Voor veel mensen is het belangrijk om te weten in welke gevallen het zin heeft zelf een bezwaar en/of beroep in te stellen (niemand wil de boot missen), daarnaast dienst nagedacht te worden over de wijze waarop er nu en in de toekomst nog verstandig belegd kan worden. 

In deze verdiepingsopleiding gaan we uitgebreid in op alle ontwikkelingen, vragen en ideeën die er leven rond box 3. Na deze opleiding bent u weer helemaal bij op dit gebied. In het webinar besteden we o.a. aandacht aan de volgende onderwerpen: 

 • Hoe staat ervoor met betrekking tot de procedures over het systeem tot en met 2016 en wat moet ik doen om daar de boot niet te missen?
 • Hoe werkt het rechtsherstel in de periode 2017 tot en met 2022 en in hoeverre kan het rechtsherstel juridisch al dan niet standhouden?
 • Hoe staat er voor met betrekking tot de mensen die niet of te laat bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslagen 2016 tot en met 2020 (voortgang massaal bezwaar plus regeling)?
 • Hoe werkt de overgangswetgeving vanaf 2023 en in hoeverre kan deze wetgeving juridisch al dan niet standhouden?
 • Splitsing in banktegoeden, overige bezittingen en schulden
 • Versoepelingen in het Belastingplan 2024 mbt onderlinge vorderingen de VVE en de derdenrekening van de notaris
 • Effectief rendement
 • Hoe kun je je beleggingsbeleid zinvol aanpassen aan het overgangsregime?
 • Gebruik van schulden incl. eigenwoningschuld in box 3
 • Samenhang met de excessief lenen regeling
 • Gebruik beleggings BV
 • Hoe ziet de voorgenomen wetgeving vanaf 2027 (belasting heffen op basis van werkelijk rendement) eruit?
 • Wat is “werkelijk rendement”?
 • Wanneer vermogenswinst en wanneer vermogensaanwas belast?
 • Hoe kun je je beleggingsbeleid zinvol aanpassen aan de voorgenomen wetgeving?

De cursus zal zoveel mogelijk interactief zijn. Er zal ook ruimte zijn voor uitwisseling van ideeën en bespreking van (al dan niet vooraf ingediende) vragen. 

Na deelname aan deze cursus bent u weer helemaal bij op dit onderwerp en in staat om uw cliënten goed te adviseren.

De kosten van deze studieavond (18.30-21.45uur) bedragen: € 165

Door RB en NOAB  zijn 3 PE-punten toegekend, voor NBA past dit in het persoonlijke nascholingsplan.

Studiebijeenkomst Fiscale Actualiteiten 2024

Heeft u ook geen tijd om alle wetswijzigingen en plannen daartoe, nieuwe beleidsbesluiten en arresten bij te houden? In deze cursus wordt u weer bijgepraat over de belangrijkste veranderingen op fiscaal terrein en de in het afgelopen jaar gewezen jurisprudentie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan nieuw uitvoeringsbeleid van de Staatssecretaris van Financiën. We geven u hierbij reeds nu een indruk van de onderwerpen die aan de orde kunnen komen bij de studiebijeenkomsten in januari en februari 2024.

Onder andere alles over de aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregelingen. Aan de situatie rond box 3 wordt ook aandacht besteed. Hierover wordt echter binnenkort door ons ook een apart webinar georganiseerd.

Dit jaar zijn er ondanks een demissionaire status van het kabinet op Prinsjesdag maar liefst 15 fiscale wetsvoorstellen naar de Tweede kamer gestuurd. Daarbij zitten een aantal zeer belangrijke wetsvoorstellen die iedere fiscaal adviseur zich eigen moet maken.

Highlights

 • Ontwikkelingen rond box 3 (versoepelingen, houdbaarheid, toekomstplannen), waarvan de hoofdlijnen in deze studiebijeenkomst aan bod komen (voor een diepgaande behandeling van alles rond box 3 kunt zich ook opgeven voor het over dit onderwerp georganiseerde webinar)
 • Versobering bedrijfsopvolgingsregelingen (verhuurd vastgoed, omvang vrijstelling)
 • De door de Tweede Kamer aangenomen amendementen

Met ingang van 2024 e.v. staat ons ook op basis van het Belastingplan 2024 en aanverwante wetsvoorstellen weer het een en ander aan nieuwe fiscale wetgeving te wachten. In de cursus zal o.a. aandacht worden besteed aan de volgende wetswijzigingen:

Inkomstenbelasting

 • Versoepelingen box 3 (aandeel VVE, geld bij de notaris, onderlinge vorderingen/schulden) en tariefsverhoging box 3;
 • Reparatie toerekeningslek partners box 3;
 • Aanpassing eigenwoningregeling bij gezamenlijke aankoop;
 • Aanpassing IACK co-ouders nav arrest HR;
 • Beperking afschrijving gebouwen;
 • Verlaging MKB-vrijstelling;
 • Verruiming HIR bij overheidsingrijpen;
 • Wetgeving rond transparante lichamen (vof, maatschap, cv);
 • Afschaffen betalingskorting voorlopige aanslag;
 • Reparatie lucratief belangregeling;
 • AB gevolgen aftrekbare giften vanuit de eigen BV;
 • Aanpassingen excessief lenen regeling;
 • Verhuurd vastgoed niet meer onder de bedrijfsopvolgingsregeling;
 • Afschaffen doelmatigheidsmarge 5% beleggingsvermogen bedrijfsopvolging;
 • Beperking keuzevermogen bij bedrijfsopvolging;
 • Afschaffen werknemerseis en invoeren minimum leeftijd bij bedrijfsopvolging.

Loonbelasting

 • Verruiming openbaar vervoer regelingen
 • Vrije ruimte werkkostenregeling

Vennootschapsbelasting

 • Belastingplicht open CV
 • Definitie fonds voor gemene rekening
 • Aanpassingen vbi-regime
 • Aanpassing fiscale beleggingsinstelling m.b.t. NL vastgoed

Omzetbelasting

 • Samenloopvrijstelling bij aandelentransacties
 • Tariefsaanpassing agrarische goederen en diensten

Erf- en schenkbelasting en overdrachtsbelasting

 • Verhuurd vastgoed niet meer onder de bedrijfsopvolgingsregeling;
 • Afschaffen doelmatigheidsmarge 5% beleggingsvermogen bedrijfsopvolging;
 • Beperking keuzevermogen bij bedrijfsopvolging;
 • Invoeren minimum leeftijd bij bedrijfsopvolging;
 • Versoepelen bezitseis en voortzettingseis;
 • Aanpak constructies bedrijfsopvolging;
 • Aanpassing hoogte vrijstelling bedrijfsopvolging.

Formeel

 • Wijzigingen belasting- en invorderingsrente;
 • Hardheidsclausule in de invordering.

Naast de nieuwe wetgeving zal weer uitgebreid aandacht worden besteed aan de in 2023 en begin 2024 gewezen jurisprudentie en nieuw ingevoerd uitvoeringsbeleid van de staatssecretaris. Een keuze uit de te behandelen onderwerpen is:

Inkomstenbelasting

 • Procedures over box 3;
 • Besluit giftenaftrek;
 • Etikettering auto bij > 500 km zakelijk gebruik;
 • Invloed boekwinsten/verliezen op hoogte privé gebruik auto;
 • Arbeidskorting over arbeidsongeschiktheidsuitkering/samenvoegbepaling in de LB;
 • Algemene heffingskorting in jaar van immigratie;
 • Wijzigen verdeling gemeenschappelijke inkomensbestanddelen bij navordering;
 • Besluit geruisloze terugkeer;
 • Besluit jaarwinst;
 • Besluit totaalwinst.

Vennootschapsbelasting

 • Renteaftrekbeperkingen art. 10a Vpb, wanneer werkt het wel/niet (splitfunctie, EU-recht);
 • Valutaverlies op schuldig gebleven koopsom vliegtuig;
 • Waardering pensioen en lijfrenten in eigen beheer.

Erf- en schenkbelasting

 • Etikettering vastgoed als ondernemingsvermogen in het kader van de bedrijfsopvolging;
 • Bezitseis, Bedrijfsopvolgingsregeling;
 • APV, toerekening vermogen aan (groot)ouders/(klein)kinderen;
 • Lijfrente en verdragstoepassing;
 • Onbeperkte navorderingstermijn en voortvarendheid.

Loonbelasting

 • Deliveroo-arrest en de aangekondigde nieuwe wetgeving;
 • Besluit terugbetaling looninkomsten.

Omzetbelasting

 • Geen verlaagd tarief niet geregistreerde medicijnen;
 • Belastingrente bij samenloop met BTW compensatiefonds;
 • Geen boete bij suppletie inzake balansschuld BTW

Formeel

 • Zijn de NL regels m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid te streng?
 • Informatie opvragen over criminal tax-matters;
 • Rente over te laat verminderde kosten dwangbevel;
 • Regels bekendmaken aanslagen;
 • Boetebewijs;
 • Correctiegrens/correctiebeleid

Met deze jaarlijkse cursus krijgt u een uitvoerige update zodat u voor het komende jaar weer goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen. Tijdens de cursusavond (18.30-21.30/45uur) zal op een aantal belangrijke onderwerpen dieper worden ingegaan. Van de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid krijgt u als deelnemer aan deze cursus weer een uitgebreide syllabus, die u gedurende het jaar als naslagwerk kunt gebruiken.

De kosten van deze studieavond bedragen: € 250

Door RB en NOAB  zijn 3 PE-punten toegekend, voor NBA past dit in het persoonlijke nascholingsplan.

Data & locaties 2024

Tijden zijn steeds van 18.30u tot 21.45u

Plaats Datum Lokatie
Fiscale Actualiteiten
Breda do 8 februari 2024 Avans +
Den Haag wo 31 januari 2024 Fletcher Leidschenhage
Deventer di 6 februari 2024 Saxion
Leeuwarden wo 14 februari 2024 NHL-Stenden
Sittard di 27 februari 2024 Hogeschool Zuyd
Utrecht ma 12 februari 2024 Jaarbeurs Beatrix-gebouw
Webinar wo 31 januari 2024 Online
Webinar ma 12 februari 2024 Online

Aanmelden Fiscale Actualiteiten

Liever persoonlijk contact over onze opleiding? Bel ons gerust voor al uw vragen:
  (055) 505 31 91

Voor inhoudelijke vragen contact met onze studieadviseur Henk Guiljam?
  (06) 31 66 24 45

Of stuur ons een email:
  info@fsdc.nl

“Het grote voordeel van deze opleiding is dat deze zeer up-to-date is”
W. Bos-Dreijer, Administrateur, Cothem