Verantwoording verwerking persoonsgegevens

Het FSDC verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  1. Inschrijvingen van nieuwe cursisten bij het FSDC (voor klassikaal of schriftelijk onderwijs)
  2. Bij de hogescholen ingeschreven cursisten die een boekenpakket bestellen.
  3. Inschrijvingen van cursisten van het FSDC of van de hogescholen voor deelname aan examentrainingen en examens.
  4. Inschrijvingen van deelnemers aan studiebijeenkomsten georganiseerd door FSDC.
  5. Gegevens van personen die losse items bestellen.

Alle inschrijvingen en gegevens die wij bij de punten 1 tot en met 5 gekregen hebben moeten we ten minste 7 jaar bewaren. Zij vormen de onderliggende stukken  van de financiële administratie. Voor de belastingdienst  geldt een bewaarplicht van ten minste 7 jaar.

Cursisten die geslaagd zijn voor het eindexamen (7 deelexamens) mogen de titel Fiscaal Adviseur (FA) voeren. Dit is een beschermde titel ingeschreven bij het Beneluxmerkenbureau. Het FSDC moet dit bewaken in die zin dat wij actie moeten/kunnen ondernemen als wij het vermoeden hebben dat iemand ten onrechte deze titel voert. Wij moeten dan in onze administratie kunnen terugvinden of iemand geslaagd is voor het examen Fiscaal Adviseur(FA). Wij moeten deze gegevens voor onbepaalde tijd bewaren tenzij iemand schriftelijk /digitaal te kennen geeft dat wij zijn/haar naam kunnen schrappen.

De examenresultaten (cijferlijsten) zijn van minder belang. Het kan alleen zij dat iemand voor vervolgstudies in het belastingrecht vrijstelling kan verkrijgen op grond van het bij het FSDC afgelegde examen. Wanneer dit echter meer dan 4 jaar geleden is hebben de examenresultaten hun actuele waarde verloren. Het belastingrecht wijzigt immers voort durend.  Bovendien heeft de cursist een diploma en cijferlijst ontvangen. Wij zullen bij de toezenden van het diploma en de cijferlijsten ons bewaarbeleid aan de cursist kenbaar maken en hem mededelen dat wij op zijn/haar verzoek de cijferlijsten uit onze administratie zullen verwijderen.

Wij zullen de cursisten bij onze eerstvolgende mailing voor bijscholingsactiviteiten meedelen dat wij voornemens zijn, hun  adres(email)gegevens daarvoor te blijven gebruiken tenzij zij per mail te kennen geeft dat wij hun adresgegevens moeten verwijderen.